GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

I. Správce osobních údajů
GT-Marking-Czech s.r.o., Nádražní 316, Židlochovice 667 01, IČO: 19300701 , DIČ (VAT): . (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v rámci on-line formuláře na portále www.gtmark.cz. Jedná se o:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní kontakt
 • Adresa
 • IP adresa
 • Firma

Jiné osobní údaje v této souvislosti nejsou zpracovávány.
Zdrojem uvedených osobních údajů byl Vámi vyplněný formulář na portále www.gtmark.cz se zaškrtnutým informovaným souhlasem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR“.

III. Účel zpracování
Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zpracování požadavku žádosti na zaslání ceny produkty, 3D rozměru produktu, zasílání informačních newsletterů s novinkami a za účelem evidence účastníků na školení pořádané správcem z důvodu sdělování informací týkajících se školení.

IV. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce ve svém sídle pomocí IT prostředků, pověřenými pracovníky. Zpracování probíhá za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V. Právní základ zpracování
Správce Vaše osobní údaje zpracovává v souladu se čl. 6 písm.1 odst. a) a f) Nařízení GDPR. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

VI. Doba uchování údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů je správce vymaže.

VII. Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 GDPR Vás informujeme, že máte právo uplatnit právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně (korespondenční adresu správce) nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce info@gtmark.cz

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, dále zda se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo za neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečné ustanovení
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Dne 1.5.2023
GT-Marking-Czech s.r.o